Påstående: “Bostadsbristen löses genom att vi bygger igen barnens fotbollsplan eller det lokala naturområdet.”

Svar: Närmare 600 000 nya bostäder behöver byggas i Sverige de kommande 11 åren enligt Boverkets prognos. Av dessa behövs 450 000 i de tre storstadsregionerna. Ingen sansad människa kan på allvar påstå att detta enorma behov av bostäder ens kan naggas i kanten genom att bygga sönder de områden som gör att människor trivs i förorten. Vill en på allvar lyckas bygga denna mängd bostäder behövs ett helhetsgrepp som omfattar helt andra saker än små mikroförtätningar här och där. Det behövs nya förorter, och kanske framförallt ett nytt grepp på Stockholmsregionen. Läget idag med enbart en stark regional kärna (innerstan) och usla tvärförbindelser mellan förorterna är ohållbart. Vi behöver en mindre monocentrisk Stockholmsregion, likt den som skissas fram i den regionala utvecklingsplanen, RUFS. Mycket talar för att det är både logistiskt och miljömässigt bättre att ha en flerkärnig region med lagom täthet och kraftfull kollektivtrafik mellan noderna. Till det bör läggas en bra tågtrafik i Mälardalen som ger möjlighet för de som behöver vara i Stockholm någon gång i veckan att bo runt Mälaren.
Källor: