Påstående: Den stadsnära naturen är inte så värdefull och bör byggas igen för att skapa ”samband”

Svar: En vanlig missuppfattning är att den stadsnära naturen inte är värdefull, att det är den “riktiga” naturen på landsbygden som är värd att skydda. Detta stämmer ej. Den stadsnära naturen, främst de gröna kilarna, är bland den värdefullaste och artrikaste naturen vi har i Sverige eftersom den inte utnyttjas av skogsindustrin eller jordbruket. Det finns gott om nyckelbiotoper och rödlistade arter i skogarna runtom i Stockholm. Som Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting uttrycker det: ”Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden.”

En sak som är slående när det talas om att bygga samband är att det tydligen måste byggas samband för bilar, annars räknas det inte. En cykelväg är inget samband. En gångstig är inget samband. Tydligare blir det inte att talet om att den täta staden är grön och hållbar bara är en fin fernissa. Bilens plats i trafikplaneringen är kvar på en ohotad förstaplats.
Källor: